TravelTill

About KorostyshevKorostyshiv is a city in Zhytomyr Oblast, Ukraine. Population is 26,068 (2001)